Browsing "Reports(보고서)" bySubject : 대응체계

All 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:
  • Sort by:
  • In order:
  • Results/Page
  • Authors/Record:

Showing results 1 to 3 of 3

Issue DateTitleAuthor(s)
2021-12-31북한 자연재해 자료 구축과 협력 전략강택구
2016-11-30신기후체제 시대 기후변화 대응정책 추진체계 연구김이진; 이상엽
2022-12-31환경 분야 팬데믹 시기별 대응체계 구축방안 마련 연구 : 건강, 에너지, 폐기물 분야를 중심으로서양원
1

Browse